Regionálne ekologické centrum Bratislava uskutočňuje viaceré činnosti a to najmä:

  • prispieva k ochrane a tvorbe životného prostredia a podporuje spoluprácu medzi rôznymi skupinami spoločnosti, ktoré pôsobia v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia;
  • napomáha pri presadzovaní environmentálnych riešení a pri uplatňovaní princípov a kritérií trvalo udržateľného rozvoja
  • realizuje vlastné projekty zamerané na riešenie problematiky  životného prostredia na Slovensku.

Medzi naše najvýznamnejšie projekty patrilo:

2016

  • Aktívna spolupráca a zapojenie sa do projektu “Mestské včely
  • Aktívna spolupráca na Katalógu adaptačných opatrení miest a obcí Bratislavského samosprávneho kraja na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy
  • Prednášková a publikačná činnosť
  • Konzultačná činnosť

2017

  • Odborný garant k projektom “Mestské včely” a projekt SLSP v oblasti výsadieb
  • Prednášková a publikačná činnosť