Podpíšte hromadnú pripomienku k Akčnému plánu na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody

Ministerstvo životného prostredia SR predložilo na pripomienkovanie materiál „H2ODNOTA JE VODA – Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody“. Termín na pripomienkovanie je 25. 1. 2018.

Cieľom plánu je pripraviť Slovensko na negatívne dôsledky zmeny klímy, ktoré prinesú o.i. zvýšený výskyt extrémnych javov, či už vo forme sucha a nedostatku vody, povodní alebo silných búrok.

Akčný plán nájdete na https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/17

V pripomienkach žiadame doplnenie zelených a prírode blízkych preventívnych opatrení v lesnej, poľnohospodárskej aj sídelnej krajine. Navrhujeme vypustenie niektorých opatrení tzv. sivej infraštruktúry (regulácie, nádrže, priehrady), ktorých dlhodobý negatívny vplyv na životné prostredie, miestne komunity, využitie krajiny a ekonomiku môže prevážiť teoretický a lokálne ohraničené pozitívny vplyv na nedostatok vody. Žiadame materiál posúdiť v procese SEA z hľadiska vplyvov na životné prostredie.

PODPÍŠTE PRIPOMIENKU AJ VY TU: http://www.ekoforum.sk/peticia/sucho

Celé znenie hromadnej pripomienky na stiahnutie.

Do štvrtka 25. januára 2018 potrebujeme získať minimálne 500 podporovateľov, aby sme mohli rokovať so zástupcami Ministerstva životného prostredia o našich pripomienkach.

Za Vaši podporu vopred ďakujeme.

Zástupkyne verejnosti:

Miroslava Čierna Plassmann, WWF Slovensko
Zuzana Hudeková, REC Bratislava
Martina B. Paulíková, Združenie Slatinka