Príroda v meste – nový pohľad na tvorbu a údržbu zelene a záhrad

priroda-v-meste-zivica

Živica spolu s autorkou Ing. Zuzanou Hudekovou PhD. z REC Bratislava vydala novú príručku „Príroda v meste – nový pohľad na tvorbu a údržbu zelene a záhrad“ s podtitulom „Príručka nielen pre samosprávy“

Príručka je už druhou v poradí, ktorá sa venuje prírode blízkej údržbe zelene a podpore biodiverzity v mestách. Veríme, že inšpiruje ďalšie samosprávy aj jednotlivcov okrem iného k vytváraniu divočiny a zákazu používania pesticídov v mestách.

Mestá sú v dnešnom svete útočiskom pre mnohé druhy, ktoré majú problém prežiť v intenzívne obrábanej poľnohospodárskej krajine.

Správna starostlivosť o zeleň a vegetáciu v mestách im pomáha prežiť a spätne sa šíriť naspäť do krajiny okolo miest.

Príručka vznikla v rámci projektu Mestské včely – mestá pre opeľovače, ktorý sa realizuje v úzkej spolupráci s odborníkmi z Technickej univerzity vo Zvolene.

Stiahnite si našu príručku zadarmo ako pdf: Príroda_v_meste_príručka


Zelená infraštruktúra – príručka nielen pre samosprávy

zelena-infrastrukturaNapriek tomu, že pojem „zelená infraštruktúra“ sa používa vo viacerých politických dokumentoch a stratégiách Európskej komisie zaoberajúcich sa ochranou biodiverzity, adaptáciou na zmenu klímy, ochranou vodných zdrojov a prevenciou pred povodňami, na Slovensku ide stále o pomerne nový pojem. Dôvodom môže byť nielen terminologická novosť a nejednoznačnosť, ale aj chýbajúca metodika, ktorá by presne zadefinovala koncepciu zelenej infraštruktúry.

Príručka Zelená infraštruktúra by mala napomôcť nielen samosprávam, ale aj zainteresovanej verejnosti lepšie sa oboznámiť s touto problematikou a tak napomôcť uvedeniu konceptu zelenej infraštruktúry do každodennej praxe.

V stanovisku Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k Zelenej infraštruktúre sa totiž konštatuje, že rozhodujúcu zodpovednosť za projekty zelenej infraštruktúry nesú jednotlivé členské štáty EÚ, a to osobitne orgány, ktoré majú v zodpovednosti regionálne a miestne plánovanie.

Stiahnite si pdf príručky zdarma: Zelena infrastruktura_A5


Prírode blízka údržba mestskej zelene

prirucka-obalkaPríručka vo svojich 7 kapitolách ponúka návod na výsadbu mestskej zelene s ohľadom na zachovanie a podporu biodiverzity, ekonomické a ekologické hospodárenie so zrážkovou vodou na území mesta, prírode blízku údržbu zelene s dôrazom na logické, ekonomické a environmentálne vhodné postupy.

Vydané v spolupráci s CEEV Živica v rámci projektu Mestské včely.

Príručku si môžete zadarmo stiahnuť tu: prirucka.pdf


Ekoindex – stanovenie regulatívu pre metodiku spracovania ÚPD so zameraním na zadržiavanie dažďových vôd v urbanizovanom prostredí

Spracované pre Inštitút urbanizmu a územného plánovania URBION.

Stiahnite tu: ekoindex.pdf


Prírode blízke vegetačné štruktúry v mestách a ich manažment

Odborný článok v magazíne Životné prostredie – Revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie 1/2018

Stiahnite si tu: zivotneprostredie_1_2018