Regionálne ekologické centrum Bratislava uskutočňuje viaceré činnosti a to najmä:

 • prispieva k ochrane a tvorbe životného prostredia a podporuje spoluprácu medzi rôznymi skupinami spoločnosti, ktoré pôsobia v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia;
 • napomáha pri presadzovaní environmentálnych riešení a pri uplatňovaní princípov a kritérií trvalo udržateľného rozvoja
 • realizuje vlastné projekty zamerané na riešenie problematiky  životného prostredia na Slovensku.

Medzi naše najvýznamnejšie projekty patrilo:

2016

 • Aktívna spolupráca a zapojenie sa do projektu “Mestské včely
 • Aktívna spolupráca na Katalógu adaptačných opatrení miest a obcí Bratislavského samosprávneho kraja na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy
 • Prednášková a publikačná činnosť
 • Konzultačná činnosť

2017

 • Odborný garant k projektom “Mestské včely” a projekt SLSP v oblasti výsadieb
 • Prednášková a publikačná činnosť

2018

 • Aktívna spolupráca a zapojenie sa do projektu “Mestské včely
 • Projekty realizácie kvitnúcich lúk
 • Prednášková a publikačná činnosť
 • Konzultačná činnosť pri spracovaní projektov zelených striech a prírode blízkych riešení
 • Vypracovanie stanovísk a iných dokumentov

2019

 • Spolupráca a zapojenie sa do projektu “Klíma nás spája”
 • Projekty realizácie kvitnúcich lúk
 • Prednášková a publikačná činnosť
 • Konzultačná činnosť pri spracovaní projektov zelenej infraštruktúry a prírode blízkych riešení
 • Vypracovanie stanovísk a iných dokumentov v oblasti ochrany životného prostredia a zelenej infraštruktúry

2020

 • Spolupráca s organizáciou Živica a zapojenie sa do projektu “Klíma nás spája”
 • Projekty realizácie a údržby kvitnúcich lúk
 • Spolupráca pri dokumentácii ochrany prírody a krajiny a územných plánoch
 • Prednášková a publikačná činnosť
 • Konzultačná činnosť pri spracovaní projektov zelenej infraštruktúry a prírode blízkych riešení
 • Vypracovanie stanovísk a iných dokumentov v oblasti ochrany životného prostredia a zelenej infraštruktúry